ಸಂಕಥನ

ಸೃಜನಶೀಲ ಹೊಸಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ. ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

Tag: ಬ್ಲಾಗು

ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯ ಸೊಲ್ಲು

ಮಾತು ಸೋಲುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಊಹಿಸಲಾಗದು. ಈ ಸೊಲ್ಲು ಅಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಸೊಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.. ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಬರಹದ ಮೊದಲ ದಶಕವನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜು ವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನುಗಳಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೇಲು, ಬ್ಲಾಗ್ ಪರಿಚಯ ಓದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬರಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಜಾಲಗಳ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಹಿಂದಿರುಗದಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಹತ್ತತ್ತಿರ ಹದಿನೈದು